Článek 1.

Úvodní ustanovení

Název spolku: Kladeňáci.cz, z.s. (dále jen „spolek“)
Sídlo spolku: Kladno, Švédská 2498

Článek 2.

Definice organizace

Kladeňáci.cz, z. s. je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou mít práva a povinnosti. Je to samosprávná, dobrovolná a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, který vyplývá z čl. 3 těchto stanov.

Článek 3.

Účel spolku

1. Účelem spolku je zejména

a) zlepšit kvalitu života občanů Kladna;
b) ochrana přírody a krajiny;
c) ochrana životního prostředí;
d) ochrana veřejného zdraví, zejména v urbanizovaných oblastech;
e) tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy, především pěší a cyklistické;
f) ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny;
g) ochrana zeleně ve městě Kladno;
h) péče o území města Kladna;
i) podporovat rozvoj občanské společnosti;
j) zlepšit informování občanů o podstatných veřejných otázkách;
k) umožnit veřejnosti kontrolu a posílit její vliv na rozhodování samosprávy.


2. Za tímto účelem bude spolek dlouhodobě sledovat správu města a vývoj životního prostředí obecně i v konkrétních problematikách a lokalitách, v dialogu se zodpovědnými institucemi iniciativně navrhovat prospěšné změny, intervencemi na příslušných úřadech předcházet nežádoucím změnám, spolupracovat s podobně zaměřenými organizacemi, poskytování servisních služeb, pomoci a poradenství; soustřeďovat a poskytovat informace (uvnitř spolek i vně), organizovat občanské kampaně a petiční akce v souladu s cíli spolku, provádět osvětovou činnost, podle možností informovat občany a získávat je pro aktivní postoj. Spolek bude prosazovat své představy také prostřednictvím médií. Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.

Článek 4.

Členství

1. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18ti let a případně právnické osoby, které souhlasí se stanovami spolku a chtějí pomoci naplňovat jeho cíle. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.
2. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor spolku. Výbor spolku, může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádného plnění poslání spolku.
3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
4. Dokladem členství je členský průkaz nebo potvrzení o členství, obojí vydané výborem spolku.
5. Členství zaniká:

a) dobrovolným vystoupením člena - členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství spolku
b) úmrtím člena
c) zrušením členství na základě rozhodnutí členské schůze (zejména pro nerespektování stanov a cílů spolku, pro nepřijatelné reprezentování spolku, pro ztrátu občanské bezúhonnosti)
d) nezaplacením členských příspěvků do data vyhlášeného výborem, a to prvním dnem prodlení se zaplacením členských příspěvků
e) zánikem spolku.

6. Při zániku členství je nutné odevzdat členský průkaz, pokud byl vystaven.

Článek 5.

Práva a povinnosti členů

1. Člen má právo zejména:

a) podílet se na činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován
b) účastnit se členské schůze, volit a být volen do orgánů spolku
c) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o vyjádření
d) podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku.

2. Člen má povinnost zejména:

a) dodržovat stanovy spolku b) aktivně se podílet na plnění cílů spolku
c) zodpovědně vykonávat funkce v orgánech spolku
d) řídit se navenek i v rámci spolku zásadami etiky a slušného chování.
e) Pokud budou členskou schůzí stanoveny členské příspěvky, je člen povinen je platit ve stanovené výši a ke stanovenému datu.

3. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.
4. Výbor spolku je povinen vést seznam členů, který je neveřejný. Podrobnosti ohledně seznamu členů určí interní směrnice.

Článek 6.

Orgány spolku

Nejvyšší orgán spolku - Členská schůze

1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze.
2. Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku.
3. Členskou schůzi svolává výbor spolku dle potřeby, nejméně jedenkrát ročně.
4. Mimořádnou členskou schůzi svolává výbor dle vlastního uvážení nebo na výzvu nejméně 1/3 členské základny. Výbor je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi nejpozději do týdne od doručení žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné členské schůze, a to tak, aby se konala nejpozději do čtyř týdnů od doručení žádosti. Nesvolá-li výbor spolku zasedání členské schůze, může ten, kdo žádost podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.
5. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Hlasovací právo členů spolku je rovné. O změně stanov spolku, o zrušení spolku a o případném vyloučení člena rozhoduje členská schůze dvoutřetinovou většinou všech členů, v ostatních záležitostech nadpoloviční většinou přítomných členů.
6. Podrobnosti k průběhu členské schůze určí jednací řád, který je interní směrnicí spolku.

Členská schůze zejména:

1. Rozhoduje o změnách stanov spolku.
2. Schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, případnou výroční zprávu včetně účetní závěrky a rozpočet.
3. Volí na dobu 5 let členy výboru a případných dalších orgánů (např. revizní komise)
4. Schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu.
5. Stanovuje výši zápisného a členských příspěvků.
6. Rozhoduje o zrušení členství.
7. Rozhoduje o zrušení spolku.

Výbor spolku

1. Výbor je výkonným orgánem spolku, za svou činnost se zodpovídá členské schůzi.
2. Výbor spolku řídí spolek v období mezi členskými schůzemi.
3. Výbor má nejméně 3 členy.
4. Výbor svolává předseda podle potřeby, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně 4x ročně.
5. Výbor spolku na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen spolku.
6. Výbor spolku připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti.
7. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů, v případě tříčlenného výboru všichni jeho členové.
8. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
9. Jestliže se přes trojí svolání v průběhu 3 měsíců nesejde usnášeníschopná členská schůze, přebírá její pravomoci výbor.
10. Schůze výboru spolku je volně přístupná členům spolku.

Výbor spolku zejména:

1. Volí ze svých členů předsedu a místopředsedu či více místopředsedů výboru.
2. Koordinuje činnost spolku.
3. Svolává členskou schůzi.
4. Zajišťuje s podporou členů podklady pro rozhodování členské schůze.
5. Rozhoduje o přijetí za člena spolku.

Předseda výboru

1. Předseda spolku řídí činnost výboru spolku, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů.
2. Předseda spolku je statutárním orgánem spolku. Předseda jedná za spolek samostatně. K jednání za spolek v dílčích věcech může zmocnit další osobu. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.

Článek 7.

Zásady hospodaření

1. Spolek má právo nakládat s movitým i nemovitým majetkem.
2. Případnými zdroji majetku mohou být zejména:

a) dary a příspěvky fyzických a právnických osob
b) výnosy případného majetku
c) příjmy z činnosti při naplňování cílů spolku
d) členské příspěvky (pokud budou stanoveny)
e) dobrovolné přispění členů, věcné i finanční.

3. Za hospodaření spolku odpovídá výbor, který v případě, kdy spolek získá majetek, bude předkládat zprávu o hospodaření členské schůzi.
4. V případě, že spolek získá majetek, bude se hospodaření řídit ročním rozpočtem schváleným členskou schůzí.

Článek 8.

Zánik spolku

Spolek zaniká:
1. Dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem rozhodnutím členské schůze. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o způsobu případného majetkového vypořádání (tj. pokud spolek nabude majetek).
2. Rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky.

Článek 9.

Závěrečná ustanovení

1. Z rozhodnutí členské schůze mohou být jmenováni čestní členové spolku, zejména ti, kdo se významným způsobem zasloužili o kultivaci občanské společnosti.
2. Spolek může na základě rozhodnutí členské schůze vydat organizační a jednací řád spolku.
3. Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na příslušné státní i jiné orgány a organizace s peticemi, požadavky a nabídkou spolupráce.
4. Spolek má eminentní zájem na tom, aby jeho řádně ustanovení zástupci měli možnost účastnit se relevantních jednání státních orgánů, jiných organizací (univerzity, školy, odborná pracoviště), občanských iniciativ a jejich uskupení. Za tímto účelem bude navazovat a rozvíjet příslušné kontakty.

This template downloaded form free website templates